Jul Trebinje 06

Одржан КОМПАС тренинг у Требињу за синдикалне активисткиње

КОМПАС национални тренинг курс о образовању младих за људска права у Босни и Херцеговини „Родна равноправност – равноправно друштво“ успјешно је реализован у Требињу. Синдикално едукативни центар из Бања Луке уз подршку Одјељења за младе Савјета Европе један је од само седам организатора овог курса у 2020. години, чији је акценат био на оснаживању младих жена, синдикалних активисткиња.

Представнице 24 синдикалне училе су о томе како да допринесу унапређењу положаја вршњакиња у Босни и Херцеговини кроз изградњу сопствених капацитета, прије свега унапређењем знања и вјештина у вези са родном равноправношћу. Стечено знање прво ће преносити у оквиру својих синдикалних организација, а потом и у широј друштвеној заједници – номинујући и залажући се за питања од значаја за жене.

– Главни правци дјеловања Синдикално едукативног центра су јачање положаја младих и жена у друштву како би постали активни у локалним заједницама, а и шире. Уједно, сарадњом са синдикатима јачамо положај ових група и у радном окружењу, и све то кроз неформално образовање. Прошле године били смо партнер Развојног центра за младе из Србије на регионалном КОМПАС тренингу, па је логичан корак био да ове године самостално организујемо овај курс у Босни и Херцеговини, и веома смо поносни што нас је Одјељење за младе Савјета Европе препознало као релевантног партнера – истакао је програмски координатор СЕЦ Синиша Ћеркета.

Током церемоније свечаног отварања, учесници су имали прилику да науче више и о самом Савјету Европе и његовој посвећености родним питањима кроз презентацију и обраћање госпође Бојане Урумове, шефице Уреда Савјета Европе у Сарајеву, чију подршку је организација осјетила све време током процеса припрема.

Учесницима је посебно био приближен КОМПАС – приручник за образовање младих за људска права, који годинама уназад представља најзначајнији ресурс активности из области неформалног образовања Савјета Европе, уз смјернице како да примере и информације из истог користе за даље јачање положаја жена у друштву.

*********

COMPASS training for young trade union activists held in Trebinje

COMPASS national training course on human rights education with young people in Bosnia and Herzegovina “Gender Equality – Equal Society” was successfully held in Trebinje. Trade Union Education Center from Banja Luka, with support of the Youth Department of the Council of Europe, is one of only seven organizers of this type of course in 2020, whose emphasis is put on empowering young women – trade union activists.

24 trade union representatives learned how to contribute the improvement of the position of their female peers through building their own capacities, primarily by improving knowledge and skills related to gender equality. They will firstly transfer acquired knowledge within their trade union organizations, and then in wider community – by nominating and advocating for issues of importance to women.

– Main activities of the Trade Union Education Center are to strengthen position of young people and women in the society in order to become active in their local communities and beyond. At the same time, by cooperating with trade unions, we also strengthen the position of these groups in working environment, all through non-formal education. Last year we were a partner of Development Center for Youth from Serbia at the regional COMPASS training course, so the logical step has been to organize this course in Bosnia and Herzegovina this year, and we are very proud that Youth Department of the Council of Europe recognized us as a relevant partner, said Mr. Siniša Ćerketa, program coordinator of Trade Union Education Center.

During the opening ceremony, participants also had the opportunity to learn more on the Council of Europe itself and its dedication to gender issues through presentation and addressing of Mrs. Bojana Urumova, Head of the Council of Europe Office in Sarajevo, whose support we felt all along the preparation process.

Participants were especially introduced to COMPASS – Manual for Human Rights Education with Young People, which over the years has been the most important resource of activities in the field of non-formal education of the Council of Europe, along with guidelines how to use examples and information to further strengthen the position of women in the society.